BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirmelerini sağlayacak şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket’in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

İheva, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermektedir. Bunun yanı sıra SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk:
İheva Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İheva’da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yöntem ve Araçlar:
Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

Periyodik olarak İheva hisselerinin işlem gördüğü İMKB ve diğer uluslararası borsalara iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda web-sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.)

Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web- sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

T. Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları

Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan görüşme, iletişim yöntem ve araçları

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

Özel Durum Açıklamaları:
İheva’nın özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza gözetiminde hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve İMKB’nin düzenlemeleri doğrultusunda bildirilir.

Özel Durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik şirketimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıdaki gibidir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dokümanta edilerek Şirket genelinde yayımlanan “Etik Kurallar” İheva çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket’e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar İheva’da çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması:
Basın yayın organlarında çıkan haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmasına gerek görülmemektedir.

Diğer taraftan Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat şirketimiz tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama istenmesi durumunda konu Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza tarafından gündeme getirilir ve özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulur.

Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektiren bir husus içeriyor ise Borsa işlemlerinin kesintiye uğramaksızın devamı ve seansın sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin ortaklıkça, seans başlangıç saatinden önce, en geç saat:9:00’a kadar Borsaya iletilmesi hususunda gerekli özen gösterilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:
İheva’nın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve sorumlular tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak İheva web-sitesinden Yatırımcı bölümünden ulaşılabilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak web- sitesinde yayınlamaktadır.

Faaliyet Raporu:
Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edebilirler.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi:
İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir.

Buna göre, şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgilide detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Departman Sorumlularının bazıları, daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler.

Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK’nın ilgili tebliği hükümlerine uygun olarak talep edilmesi halinde Kurula ve ilgili Borsaya gönderilir.

Web-sitesi ve İçeriği:
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alması gereken bütün bilgiler İheva web-sitesinde Kurumsal, İnsan Kaynakları ve Yatırımcı başlıkları altında derlenmiştir. Web-sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

 • Şirket Profili
 • Tarihçe
 • Misyon & Vizyon
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Polikamız
 • Faaliyet Raporları
 • Mali Tablolar
 • Ortaklık Yapısı
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Hisse Performansı
 • Ticaret Sicil Bilgileri
 • Esas Sözleşme
 • İmtiyazlı Paylar
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • İzahname
 • Halka Arz Sirkülerleri
 • Bağımsız Denetim Raporları
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Genel Kurul Katılım Cetveli
 • Genel Kurul Toplantı Tutanakları
 • Vekaleten Oy Kullanma Formu
 • Genel Kurul Toplantı Gündemleri
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 • Bilgilendirme Politikası
 • Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu toplantı tutanakları
 • Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve %5'den fazla paya sahip hissedarların sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içinde yaptıkları alım satım bilgileri


T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:
Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:
İheva’da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile ilişkiler bu birim ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza ile koordineli çalışarak yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından düzenli olarak güncellenen web-sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin İheva’ya dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

İleriye Dönük Beyanatlarla ilgili Açıklamalar:
Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman İhlas Holding A.Ş. ve/veya Şirket yetkilileri ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.