ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ      :  (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 1:
Aşağıda adları, soyadları, teb'aları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- T.C. Teb'asından İhlas Holding Anonim Şirketi Çatalçeşme Sokak No:17 Cağaloğlu-Eminönü/İSTANBUL.
2- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid Ören Müstakimzade Sokak No:21 Fatih/İSTANBUL.
3- T.C. Teb'asından Ayhan Apak Müstakimzade Sokak No: 14/3 Fatih/İSTANBUL.
4- T.C. Teb'asından Ali Tubay Gölbaşı İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:24 Yenibosna-Behçelievler/İSTANBUL.
5- T.C. Teb'asından Ömer Adnan Uncuoğlu Yavuz Selim Caddesi No:78/6 Fatih/İSTANBUL.
6- T.C. Teb'asından İsmet Anaç Müstakimzade Sokak No:8/3 Fatih/İSTANBUL.
7- T.C. Teb'asından Alaettin Şener İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire: 17 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
8- T.C. Teb'asından Resul İzmirli İhlas Yuva Sitesi D-5 Blok Daire:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
9- T.C. Teb'asından Muhsin Abay İhlas Yuva Sitesi E-1 Blok Daire:27 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL.
10- T.C. Teb'asından Kemal Demircioğlu Müstakimzade Sok. No: 14 Kat:4     Fatih/İSTANBUL.
11- T.C. Teb'asından Mehmet Okyay İhlas Yuva Sit. C:23 Blok D:10 Yenibosna-BahçelievlerİSTANBUL.
12- T.C. Teb'asından Zeki Celep Fatih Cad. No:124/4      Fatih/İSTANBUL.

ŞİRKETİN ÜNVANI : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 2:
Şirketin ünvanı "İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

MAKSAT VE MEVZUU: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 3:
I - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile hava arıtma sistemleri, temizlik robotu, kuru sistemli elektrik süpürgesi, sulu sistemli elektrik süpürgesi, Reverse Osmosis su arıtma sistemlerinin imalatı, satışı, pazarlaması ve bunlara dair bütün bilişim, internet faaliyetleri, satış sonrası hizmetleri, sesli ve görüntülü kaset, video kaset, filim, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;

1- Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması,radyo,teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,

4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santralı, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

5- Her türlü hastane, labaratuar, ve rontgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali

6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali,ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazımatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

8- Şirketin iştigal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek

9- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,

10- Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.

12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,

13 - Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,

14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,

15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,

16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,

17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II–6 bendindeki şartlara uyum sağlar

18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portfoy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,

19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar

II - Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,

1- Her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.

2- Lüzumlu gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

3- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.

4- Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,

6- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3 ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

7- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde her hangi bir süre sınırlanmasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket faaliyetleri, özellikle sermaye piyasası mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü kazanç aktarımı teşkil etmeyecek şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek olup, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamaları da yapılacaktır.

8- Şirket; SPK örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf, dernek sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik projeleri vb. kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırını genel kurul belirler ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 4:
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Adresi, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ      : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 5:
Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV’İ: (19 Eylül 2019 Tarihli 9911 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup

350.500.000 (üçyüzellimilyonbeşyüzbin) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 101.439,93 (yüzbirbindörtyüzotuzdokuztürklirasıdoksanüçkuruş) TL’lik bölümü A grubu, 350.398.560,07(üçyüzellimilyonüçyüzdoksansekizbinbeşyüzaltmıştürklirasıyedikuruş)TL’lik bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


YÖNETİM KURULU: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 7:
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 8:
A grubu payların devredebilmesi için, payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder, A grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

B grubu paylar Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devrolunabilir.

İMTİYAZLAR           : (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 9:
Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde dördü, 9 kişi olarak belirlediği takdirde beşi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin altısını (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 10:
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 11:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu’nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu’nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

“Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 12:
Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri düzenleyeceği bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim eder ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul’a sunar. Rapor ve teklif evrakının sunulmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 13:
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

DENETİM : (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 14:
Denetçi, Genel Kurulda seçilir. Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 15:
Şirket denetçisinin görevlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİ ÜCRETİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 16:
Şirket denetçi ücretinin tespitine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 17:
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ: (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 18:
Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 19:
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 20:
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

OY       : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 21:
Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

OYDAN MAHRUMİYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 22:
Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 23:
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 24:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararlarına uyulur.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 25:
Genel Kurul toplantılarında oylar yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan iç yönergeye göre kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 26:
Esas Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili Bakanlık’tan izin alması şarttır.

Esas Sözleşme’deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YILLIK RAPORLAR: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 27:
Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul’da hazır bulunan hissedarların isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul’un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi’ne verilecektir.

Genel Kurul’da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

SENELİK HESAPLAR : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 28:
Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

KAR'IN TESPİT VE DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 29:
A- Temettü

Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni

yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d. Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

g. Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ : ( 21 Ağustos 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 30 :
Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri'ne uyulur.

YEDEK AKÇE: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 31:
Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.

519. maddesinin ikinci fıkra hükmü mahfuzdur. Bu yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 32:
Şirket bu Esas Sözleşme’yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 33:
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: (12 Haziran 2012 Tarihli 8088 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 34:

Şirket yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ve onayı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki diğer işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.