Genel Kurul Toplantısına Katılım Prosedürü

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM PROSEDÜRÜ

TOPLANTI ZAMANI:
Ana Sözleşmemizin 17. maddesi gereğince Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağ an Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ:
Ana Sözleş memizin 18.maddesi gereğ ince; “Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.”

TOPLANTI DAVETİ:
Genel Kurul toplantıların ın zamanı Ana sözleşmemizin 17.maddesinde belirtilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Türk Ticaret Kanununda’ki düzenlemeler uyarınca yapılacak davet üzerine duyurulur. Davette SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

TOPLANTIYA KATILIM:
Şirketimizin halka açık kısımda hissesi bulunan ortakların şirket yönetimince belirlenecek tarihler arasında Merkezi Kayıt Kurulu şu nezdinde ki hisselerine blokaj koydurarak, Blokaj Yazılarını Şirket Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne iletmeleri halinde toplantıya Giriş Kartı alarak katılabileceklerdir. MKK nezdinde ki blokaj listesine kay ıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul’a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Borsada işlem görmeyen hisse sahibi ortaklarımıza veya temsilcilerine ise, toplantı günü toplantı mekânında giriş kartı verilecektir.

TOPLANTI İLANI:
Ana sözleşmemizin 24.maddesine göre “Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelere riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağ rılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. (T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.)

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca; SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ndeki düzenlemeler dikkate alınarak, Genel Kurul Toplant ısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması yoluyla ve Şirketimizin www.iea.com.tr internet adresinde Yatırımcı bölümünde yayınlanmak suretiyle yayın ve toplantı tarihleri sürenin dışında kalmak üzere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılacaktır.

MALİ TABLOLAR:
Şirketimizin faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:
Şirket Ana sözleşmesinin 20.maddesine göre; “Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. nun hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11.maddesi çerçevesinde, TTK’nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK’nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.”

OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ:
Ana Sözleşmemizin 21.maddesine göre “Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.”

Ana Sözleşmemizin 22.maddesine göre “Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.”

Ana Sözleşmemizin 25.maddesine göre “Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazı r bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. “

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.